Barion Pixel
+

Informace o nákupu

Nákup/garance

1. Postup nákupu

V našem internetovém obchodě můžete prohlížet produkty uspořádány do kategorií, a to bez registrace, respektive přihlášení. Vybraný produkt můžete vložit do koše na jeho produktovém listu. Pokud se na produktovém listu objeví více verzí produktu, pomocí rádiových tlačítek si můžete vybrat ten, který Vám nejvíce vyhovuje.

Množství produktů vložených do koše lze změnit na stránce Upraviť koš.

Svůj nákup můžete dokončit v pokladně, zde si můžete zvolit pro Vás nejvíce vyhovující způsob dopravy a platby, respektive můžete odeslat svoji objednávku. K použití pokladny se musíte přihlásit, respektive, pokud jste v tomto internetovém obchodě ještě nenakupovali, pak se musíte zaregistrovat, kde musíte zadat údaje potřebné k dokončení nákupu. O objednání zboží obdržíte potvrzující e-mail.

Svou objednávku můžete po přihlášení sledovat na stránce Předchozí objednávky.

Upozorňujeme, že neodpovídáme za případné překlepy či chybné údaje. Případné technické údaje na stránce produktu mají informační charakter, pro oficiální popis produktu, prosím, navštivte webovou stránku výrobce produktu. Obrázky vedle produktů slouží pro ilustraci, mohou se lišit od skutečných produktů.

V případě stížností nebo chybně zaslané objednávky, prosíme,některým způsobem kontaktu kontaktujte naše pracovníky.

2. Odstoupení/vypovězení smlouvy

V rámci 14 dní máte nárok na odstoupení od smlouvy, a to bez udání důvodu. Podobně, v případě smlouvy na poskytování služby, máte v rámci 14 dní nárok na vypovězení smlouvy, jestliže již začalo jeho plnění. Výpovědní lhůta uplyne 14 dnů ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi označená, od kurýra odlišná, třetí osoba převezme zboží. Pokud si přejete uplatnit právo na odstoupení/zrušení smlouvy, jste povinen doručit (např. poštou, faxem nebo elektronicky zaslaným listem) své jednoznačné prohlášení o úmyslu odstoupení/vypovězení smlouvy na poštovní adresu internetového obchodu. Své právo na odstoupení/vypovězení smlouvy uplatníte ve stanovené lhůtě, pokud své prohlášení na odstoupení/ vypovězení odešlete před uplynutím výše uvedené lhůty.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, neprodleně, ale nejpozději do 14 dnů od obdržení Vámi zaslaného prohlášení o odstoupení od smlouvy Vám vrátíme veškeré Vámi uhrazeny náklady, včetně nákladů na dopravu (s výjimkou dodatečných nákladů, které vznikly z důvodu, že Vy jste si zvolili jiný způsob dopravy než námi nabízený nejlevnější běžný způsob dopravy). Při vrácení nákladů použijeme shodný způsob platby, jak byl původní způsob platby, s výjimkou, pokud budete vysloveně žádat jiný způsob platby; použitím tohoto jiného způsobu platby Vám nevzniknou žádné dodatečné náklady. Vrácení nákladů zadržíme až do té doby, dokud nedostaneme zpět produkt nebo neprokážete, že jste ho poslali zpět: ze dvou třeba brát v úvahu dřívější termín.

3. Záruka

V jakém případě můžete uplatnit svůj nárok na záruku?

V případě vadného plnění ze strany internetového obchodu můžete podle Občanského zákoníku uplatnit svůj nárok na záruku vůči podniku.

Jaká máte práva na základě uplatnění nároku na záruku?

Podle svého vlastního výběru můžete svůj nárok na záruku uplatnit následujícími způsoby:

Můžete žádat opravu nebo výměnu, s výjimkou, pokud plnění Vámi zvoleného způsobu je nemožné nebo
- pro podnik by bylo ve srovnání s jiným způsobem spojené s nepřiměřeně vysokými dodatečnými náklady. Pokud jste opravu nebo
- výměnu nežádali, respektive jste nemohli žádat, tak můžete požadovat úměrnou kompenzaci nebo chybu
- můžete na náklady podniku opravit i Vy, respektive můžete nechat opravit někým jiným Anebo - v rámci poslední možnosti - můžete také odstoupit od smlouvy.

Ze zvoleného způsobu uplatnění nároku na záruku můžete přejít na jiný způsob, ovšem náklady spojené s přechodem nesete Vy, s výjimkou, pokud byla změna odůvodněná nebo na něj dal důvod podnik.

V jaké lhůtě můžete uplatnit svůj nárok na záruku?

O chybě jste povinen informovat neprodleně po jejím zjištění, ale ne později než dva měsíce po zjištění chyby. Ovšem upozorňujeme Vás, že po uplynutí dvouleté promlčecí doby ode dne smluvního plnění již nelze uplatnit svůj nárok na záruku.

Vůči komu můžete uplatnit svůj nárok na záruku?

Svůj nárok na záruku můžete uplatnit vůči podniku.

Jaké jiné podmínky má uplatnění nároku na záruku?

V rámci šesti měsíců od doby plnění uplatnění nároku na záruku nemá jinou podmínku než informování o chybě, pokud prokážete, že produkt, respektive službu poskytl náš podnik. Po uplynutí šesti měsíců od doby plnění je však již Vaší povinností dokázat, že Vámi zjištěna chyba byla přítomna již v době plnění.

4. Záruka na produkt

V jakém případě můžete uplatnit svůj nárok na záruku na produkt?

V případě chyby na hmotné věci (produktu) můžete - dle vlastní volby - uplatnit svá práva popsané v bodu 3. nebo nárok na záruku na produkt.

Jaká máte práva na základě uplatnění nároku na záruku na produkt?

V rámci nároku na záruku na produkt můžete požadovat výhradně opravu nebo výměnu vadného produktu.

V jakém případě se produkt považuje za chybný?

Produkt je vadný, pokud při uvedení na trh nesplňuje platné požadavky na kvalitu nebo nemá vlastnosti uvedené výrobcem v popisu produktu.

V jaké lhůtě můžete uplatnit svůj nárok na záruku na produkt?

Svůj nárok na záruku na produkt můžete uplatnit v rámci dvou let od uvedení produktu na trh výrobcem. Po uplynutí této doby ztrácíte tento nárok.

Vůči komu a s jakými dalšími podmínkami můžete uplatnit svůj nárok na záruku na produkt?

Svůj nárok na záruku na produkt můžete uplatnit výhradně vůči výrobci nebo distributorovi hmotné věci. Chybu produktu musíte v případě uplatnění nároku na záruku na produkt dokázat Vy.

V jakém případě je výrobce (distributor) osvobozen od odpovědnosti v případě záruky na produkt?

Výrobce (distributor) je osvobozen od odpovědnosti v případě záruky na produkt výhradně tehdy, pokud může prokázat, že:
- výrobek nevyrobil respektive neuvedl na trh v rámci své podnikatelské činnosti nebo
– chyba nebyla v době uvedení na trh rozpoznatelná podle vědy a techniky nebo
- chyba produktu vyplývá z legislativních nebo povinných úředních předpisů.

Výrobci (distributorovi) stačí k osvobození dokázat jeden důvod.

Upozorňujeme Vás, že na stejnou chybu nelze současně uplatnit nárok na záruku a nárok na záruku na produkt. V případě úspěšného uplatnění svého nároku na záruku na produkt ovšem na vyměněný produkt respektive opravenou část již nelze uplatnit svůj nárok na záruku vůči výrobci.

5. Garance

V jakém případě můžete uplatnit svůj nárok na garanci?

V případě vadného plnění je internetový obchod povinen poskytnout garanci.

Jaká máte práva a v rámci jaké lhůty v rámci garance?

Máte práva stanovená ve smlouvě.

V jakém případě je podnik osvobozen od garančních závazků?

Podnik je osvobozen od garančních závazků pouze v tom případě, pokud dokáže, že závada vznikla až po plnění. Upozorňuji Vás, že kvůli stejné chybě nemůžete paralelně uplatnit nárok na záruku a garanci, respektive najednou nárok na záruku na produkt a garanci, ovšem bez ohledu na oprávnění definované v 3. a 4. bodě máte práva vyplývající z garance.

6. Forma a datum smlouvy

Smlouva uzavřená online způsobem je uzavřena mezi vzdálenými stranami a nepovažuje se za smlouvu uzavřenou písemně. Jazyk smlouvy je čeština. Smlouva nebude podána. Smlouva nepoukazuje na kodex chování.

Vyplněním formuláře a jeho zasláním elektronickou cestou internetovému obchodu, jeho následným zpětným potvrzením ze strany obchodu se Vaše objednávka považuje za závaznou.

K uzavření smlouvy dochází tehdy, pokud obchod po obdržení objednávky nejpozději do 48 hodin Vaši žádost pozitivně (potvrzením prodeje) zpětně potvrdí. Zaslání objednávky a jeho následné potvrzení ze strany obchodu se považuje za smluvní akt. Jak objednávka, tak i jeho zpětné potvrzení se považuje za doručené druhé straně tehdy, pokud se pro něj stane dostupnou.

7. Omezení odpovědnosti

Nákup přes internetový obchod předpokládá, že kupující zná a akceptuje možnosti a omezení Internetu. Uživatel, respektive kupující bere na vědomí, že případná rizika spojená s prohlížením a nakupováním musí zhodnotit on sám, respektive, on sám musí zajistit bezpečné použití svého počítače a ochranu údajů na něm uchovávaných. Odesláním objednávky internetovému obchodu každý kupující vyhlašuje, že pochopil a přijímá současné obchodní podmínky.

8. Ochrana osobních údajů, cookies

Při objednávání žádáme od kupujících výhradně ty informace, které jsou nezbytně nutné k realizaci objednávky. Tyto údaje neposkytujeme třetí straně. Výjimku představují ty informace, které jsou potřebné k doručení daného produktu.

O vymazání Vašich údajů z našeho systému nás můžete požádat prostřednictvím kteréhokoliv kontaktu našeho internetového obchodu.

Internetový obchod během používání ukládá v prohlížeči kupujícího takzvané sušenky (cookies). Takto vytvořený malý datový balík neobsahuje žádné informace o osobě nebo počítači (tabletě, smartphonu atd.) kupujícího nebo o jeho místě, hraje roli výhradně v technickém provozu obchodu.

9. Jiné právní předpisy

Podrobná pravidla týkající se smluv mezi spotřebitelem a podnikem najdete v nařízení vlády č. 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

Pro informace týkající předpisů z oblasti ochrany spotřebitele, prosím, navštivte webovou stránku Státní Sdružení na Ochranu Spotřebitelů  nebo Ministerstvo Národního Rozvoje.

10. Přesné a podrobné údaje poskytovatele internetového obchodu

Prosíme, klikněte zde přesné údaje poskytovatele internetového obchodu.

Kontakt

  • Maďarsko - 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
  • 0036 30 305 5727
  • info@sealmark.hu

Zpravodaj

SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. - 2005-2024 Minden jog fenntartva!

"Webové stránky používají soubory cookie na přístup k základním funkcím a lepšímu uživatelskému zážitku. Používáním této stránky souhlasíte se smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů."