Barion Pixel 17.05. – 28.05. ZATVORENÉ
+

Prohlášení o ochraně soukromí

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto informací o správě dat, používání internetového obchodu, produktů,
procesu nákupu nebo procesu dodání,
kontaktujte nás na jednom z níže uvedených kontaktních údajů.

Kontaktní údaje internetového obchodu
Poštovní adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefon: 06203635109
Elektronický kontaktní údaj společnosti: info@sealmark.hu
Adresa domény internetového obchodu: https://www.sealmark.cz (https://www.kulcstartok.hu Maďarský jazykový internetový obchod, k dispozici česká verze .)

Informace o správě dat
SEALMARK MőNYAGIPARI KFT. (dále jen prodávající, správce údajů), jako správce údajů, prohlašuje,
že jeho správa údajů souvisejících s provozem jím provozovaného internetového obchodu
je v souladu s ustanoveními aktuálně účinné právní úpravy. Při nakládání s údaji uživatelů platí
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně údajů) a směrnice CXII z roku 2011. TELEVIZE. (dále: Infotv.)
poskytujeme na základě jejích předpisů následující informace.

Účelem tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů je zajistit, aby
informace poskytnuté při objednávce produktu objednaného z internetového obchodu https://www.sealmark.cz a provozovatelů internetových stránek - SEALMARK MőNYAGIPARI
KFT. (Data Controller) -
definuje zásady a pravidla pro nakládání s osobními údaji a dalšími jí zpřístupněnými údaji.

Rozsah tohoto Prohlášení se vztahuje pouze na údaje poskytnuté správci údajů nezbytné pro používání stránek
, jeho ustanovení se nepoužijí v případě, že
někdo dobrovolně zpřístupní své vlastní osobní údaje nebo jejich část
na stránkách nebo prostřednictvím místo.

Při objednávce produktů prodávaných internetovým obchodem https://www.sealmark.cz
můžete uvést údaje, které jsou považovány za osobní údaje.
Osobní údaje jsou jakékoli
údaje, které lze spojovat s konkrétní (identifikovanou nebo identifikovatelnou) fyzickou osobou (dále jen: subjekt údajů), a jakýkoli
závěr, který lze z údajů o subjektu údajů vyvodit. Během zpracování údajů si osobní údaje zachovají svou
kvalitu, dokud bude možné obnovit vztah se subjektem údajů. Osobu lze považovat za identifikovatelnou zejména tehdy, lze- li ji
přímo či nepřímo identifikovat na základě jména, identifikačního znaku nebo jednoho či více
faktorů charakteristických pro její fyzickou, fyziologickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu .


Údaje společnosti provozující internetový obchod
Správce údajů:
Jméno správce údajů: SEALMARK MŪNYAGIPARI KFT.
Poštovní adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefon: 06203635109
E-mailová adresa: info@sealmark.hu
Webové stránky: www.sealmark.cz

Pojmy osobní údaje: jakékoli informace týkající se
identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("subjekt údajů") ;
fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména na základě identifikátoru, jako je jméno, číslo, lokalizační údaje, online
identifikátor nebo jeden či více faktorů týkajících se fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní
nebo sociální identita fyzické osoby;
souhlas: dobrovolné a pevné vyjádření přání subjektu údajů, které
je založeno na adekvátních informacích a kterým dává jednoznačný souhlas se zpracováním svých osobních
údajů - v plném rozsahu nebo pokrývající určité operace;
správce údajů: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo
jakýkoli jiný subjekt, který
samostatně nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů;
správa dat:
jakákoli operace nebo soubor operací prováděných s osobními údaji nebo datovými soubory automatizovaným nebo neautomatizovaným způsobem, jako je shromažďování,
zaznamenávání, organizace, segmentace, ukládání, transformace nebo změna, dotaz, náhled, použití, komunikace, přenos , šíření nebo zpřístupňování
jakýmkoli jiným způsobem přenos dat: pokud jsou data zpřístupněna konkrétní třetí straně; zveřejnění: pokud jsou údaje zpřístupněny komukoli; smazání dat: znehodnocení dat takovým způsobem, že jejich obnova již není možná; zpracování dat: provádění technických úkolů souvisejících s operacemi správy dat, bez ohledu na metodu a nástroj použitý k provádění operací, jakož i na místo aplikace; zpracovatel údajů: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce údajů; příjemce: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sdělovány, bez ohledu na to, zda se jedná o třetí stranu. třetí osoba: fyzická nebo právnická osoba nebo osoba bez právní subjektivity organizace, která je nebo není totožná se subjektem údajů, správcem údajů nebo
zpracovatelem údajů.

Zásady pro nakládání s osobními údaji
Osobní údaje:
a) musí být pro subjekt údajů nakládáno zákonně a spravedlivě a transparentně
(„zákonnost, spravedlivý postup a transparentnost“);
b) jsou shromažďovány pouze pro konkrétní, jasné a legitimní účely a není s nimi nakládáno
způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; v souladu s čl. 89 odst. 1 se další zpracování údajů za účelem archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého a historického výzkumu nebo pro statistické účely nepovažuje
za neslučitelné s původním účelem („omezení účelu“); c) musí být vhodné a relevantní z hlediska účelů správy údajů a musí být omezeny na to, co je nezbytné („údajová ekonomika“); d) musí být přesné a v případě potřeby aktuální; musí být přijata veškerá přiměřená opatření k okamžitému vymazání nebo opravě osobních údajů, které jsou nepřesné pro účely zpracování údajů („přesnost“); e) musí být uložen ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení cílů správy osobních údajů; osobní údaje lze uchovávat po delší dobu pouze v případě, že osobní údaje budou zpracovávány v souladu s čl. 89 odst. 1 za účelem archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého a historického výzkumu nebo pro statistické účely, práva subjekty údajů a za předpokladu provedení vhodných technických a organizačních opatření nezbytných k ochraně vašich svobod („omezená skladovací kapacita“); f) musí s nimi být nakládáno tak, aby bylo zajištěno přiměřené zabezpečení osobních údajů uplatněním vhodných technických nebo organizačních opatření, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením údajů („integrita a důvěrnost“ ); Správce údajů je odpovědný za výše popsané dodržování a musí být také schopen toto dodržování prokázat („odpovědnost“). Správa dat související s prodejem v internetovém obchodě a používáním služeb

Rozsah zpracovávaných údajů: Jméno: Kontaktování, vystavení faktury, sjednání objednávky
Právní základ: GDPR čl. 6 odst. 1 písm. b) a Elker tv. 13/A. (3) §
Doručovací adresa: Kontakt, domluvte doručení
Právní základ: GDPR článek 6 (1) bod b) a Elker tv. 13/A. (3) §
E-mailová adresa: Kontaktování, udržování kontaktu, zasílání newsletteru, oznámení o doručení
Právní základ: čl. 6 odst. 1 bod b) GDPR a Elker tv. 13/A. (3) §
Telefonní číslo: Kontakt, kontakt, oznámení o doručení
Právní základ: GDPR čl. 6 (1) bod b) a Elker tv. 13/A. (3) §
Datum nákupu/registrace: Technický provoz
GDPR článek 6 (1) bod b) a Elker tv. 13/A. (3) §
Fakturační název: Vystavení faktury
Právní základ: GDPR čl. 6 odst. 1 písm. c) a § 169
odst. 2 zákona C z roku 2000 o účetnictví

Fakturační adresa: Vystavení faktury
Právní základ: GDPR čl. 6 odst. 1 bod c) a § 169
odst. 2 zákona C z roku 2000 o účetnictví
Doba správy údajů výše uvedených údajů, lhůta pro výmaz údajů. Pokud existuje jedna z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 1 GDPR
– Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
, správa údajů trvá do žádosti subjektu údajů o výmaz.
V souladu s čl. 19 GPDR - Oznamovací povinnost související
s opravou nebo výmazem osobních údajů a omezením správy údajů - Vás Poskytovatel údajů
bude elektronicky informovat o výmazu jakýchkoli osobních údajů poskytnutých subjektem údajů. V případě účetních
dokladů není výmaz údajů
možný po dobu 8 let od data vystavení účetního dokladu, neboť je povinné uchovávat tyto údaje po dobu 8 let na základě § 169.2) zákona C z roku 2000
. Smluvní údaje subjektu údajů lze vymazat po uplynutí občanskoprávní promlčecí doby
na základě žádosti subjektu údajů o výmaz Doba zpracování údajů: Fakturační adresa se zadává
způsobem a v rozsahu nezbytném pro vedení účetnictví, v v souladu se Sztv. V souladu s § 169 odst. (2)
se uchovává po dobu 8 let.

Kontaktní registrace
Kontaktovat nás můžete e-mailem, telefonicky nebo vyplněním formuláře, v tomto případě:
Rozsah zpracovávaných údajů: Vámi poskytnuté údaje při související registraci.
Délka správy údajů souvisejících s kontaktem: Údaje, které poskytnete,
budou zpracovány, dokud nebude kontakt dokončen.
Právní základ pro správu údajů souvisejících s kontaktováním: Váš dobrovolný souhlas, který
udělujete Správci při kontaktu; GDPR článek 6 (1) bod a);
Správa dat souvisejících s registrací
Správce dat uchováváním údajů zadaných při registraci usnadňuje zákazníkovi
další nákupy, protože již nemusí vyťukávat své kontaktní údaje,
ty se vyplňují automaticky.

Právní základ pro správu údajů souvisejících s registrací: Právním základem pro správu údajů je dobrovolný souhlas uživatele s používáním
poskytnutých osobních údajů při používání internetového obchodu ;
čl. 6 odst. 1 bod a) GDPR; Spravované údaje
Jméno, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa Doba správy údajů
Správce údajů zpracovává údaje do odvolání souhlasu subjektu údajů.

Právním základem pro správu údajů
je váš dobrovolný souhlas při registraci čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR GDPR
Informace o správě dat související s vyřízením objednávky
Účelem správy dat související s vyřízením objednávky je plnění smlouvy.
Rozsah zpracovávaných údajů: jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.
Právní základ pro zpracování údajů souvisejících s vyřízením objednávky: Dokončení objednávky
; GDPR čl. 6 odst. 1 bod b)
Doba trvání správy údajů souvisejících se zpracováním objednávky:
Údaje jsou uchovávány v souladu s čl. dle promlčecí doby na 5 let.
Informace o správě dat souvisejících s fakturací
The Sztv.
Příprava účetních dokladů, které přímo i nepřímo podporují účetnictví podle § 169 odst. (1)-(2) .
Rozsah zpracovávaných údajů: jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo
Právní základ pro zpracování údajů souvisejících s fakturací:
CXXVII z roku 2007 o obecné dani z obratu. Podle § 159 odst. 1,
§ 169 odst. 2 zákona C z roku 2000 o účetnictví musí být účetní doklad uchováván po dobu 8 let
Doba zpracování údajů souvisejících s fakturací:
Správce údajů zpracuje příslušné údaje podle zákona C z roku 2000 169 jej musí uchovávat po dobu nejméně 8 let na základě §
.

Informace o správě dat související s dodáním
Dodání objednaného zboží a upozornění na čas dodání.
Rozsah zpracovávaných údajů: jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo
Právní základ pro správu údajů souvisejících s doručováním:
Doručení a plnění smlouvy; GDPR čl. 6 odst. 1 písm. b)
Doba zpracování údajů souvisejících s doručením: Správce údajů zpracovává
údaje, dokud subjekt údajů nepožádá o výmaz údajů, nejméně však do potvrzení doručení.


Příjemci zpracování dat souvisejících s dopravou, zpracovatelé dat: GLS General Logistics
Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2. Telefon: +36 29
886 660; E-mail: mailing@gls-hungary.com. - Na základě písemné smlouvy uzavřené se Správcem
doručí Zpracovatel objednaný produkt na adresu uvedenou zákazníkem. Za účelem provedení tohoto
procesu může Zpracovatel údajů zpracovávat jméno, adresu, telefonní číslo a emailovou adresu zákazníka
až do doručení objednaného zboží, poté bude neprodleně smazáno.

Příjemci zpracování dat souvisejících s dopravou, zpracovatelé dat: DPD Hungária Kft.
1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. budova. Telefon: +36-1-501-6200 E-mail: dpd@dpd.hu -
Zpracovatel na základě písemné smlouvy uzavřené se Správcem
doručí objednaný produkt na adresu uvedenou zákazníkem. Za účelem provedení tohoto procesu může Zpracovatel údajů zpracovávat jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu zákazníka
až do doručení objednaného zboží
, poté bude neprodleně smazáno.

Příjemci zpracování dat souvisejících s dopravou, zpracovatelé dat:
Packeta Hungary Kft. 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. budova. Telefon: +36-1-400-8806.
E-mail: info@packeta.hu - V souladu s písemnou smlouvou uzavřenou se Správcem
doručí Zpracovatel objednaný produkt na adresu uvedenou zákazníkem. Za účelem provedení tohoto procesu
může Zpracovatel údajů zpracovávat jméno, adresu, telefonní číslo a emailovou adresu zákazníka
až do doručení objednaného zboží, poté bude neprodleně smazáno.

Příjemci zpracování dat souvisejících s dopravou, zpracovatelé dat:
Packeta Hungary Kft. Sídlo: 1044 Budapešť, Ezred utca 2 budova B2/11 Telefon: +36 1 400 8806 E-mail: info@packeta.hu - Zpracovatel dat podle
písemná smlouva se správcem
doručí objednaný produkt na adresu uvedenou zákazníkem. Za účelem provedení tohoto procesu
může Zpracovatel údajů zpracovávat jméno, adresu, telefonní číslo a emailovou adresu zákazníka
až do doručení objednaného zboží, poté bude neprodleně smazáno.


Informace o správě údajů související se zasíláním newsletterů a personalizovaných reklam
Zpracovatel se podílí na zasílání newsletterů způsobem uvedeným v písemné smlouvě se správcem údajů
, za tímto účelem může zpracovávat jméno a emailovou adresu odběratelů newsletteru v rozsahu nezbytném pro zasílání newsletteru
, dokud Subjekt údajů nepožádá o odhlášení nebo smazání newsletteru
.

Název společnosti provozující informační systém:
SEALMARK MőNYAGIPARI KFT. Sídlo společnosti provozující newsletterový systém:
2427 Baracs Ifjúság utca 22/B Telefonní číslo společnosti provozující newsletterový systém:
06203635109 Emailová adresa společnosti provozující newsletterový systém:
info@sealmark.hu Webové stránky společnosti provozující newsletterový systém :
www.sealmark.hu Doba zpracování údajů souvisejících s newsletterem :

Do odvolání souhlasu účastníka. Newsletter, zpracování údajů pro marketingové účely
XLVIII z roku 2008. § 6 zákona upravuje základní
podmínky a omezení marketingových aktivit pro ekonomické účely. Dle zákona je k zasílání newsletterů a reklam na e-mailovou adresu, poštovní adresu a další kontaktní údaje
uživatele uvedené při registraci ze strany Poskytovatele služeb nutný předchozí a výslovný souhlas Uživatele . Poskytovatel služby nezasílá Uživateli nevyžádané newslettery ani reklamní sdělení. Uživatel se může z odběru newsletteru bez udání důvodu bezplatně odhlásit, přičemž v takovém případě Poskytovatel služeb vymaže všechny osobní údaje Uživatele nezbytné pro zasílání newsletteru. Účel správy údajů souvisejících se zasíláním newsletteru : Účelem zasílání newsletteru je poskytování personalizovaných služeb a popis nových a zlevněných produktů. Proces správy dat se provádí za účelem zasílání newsletteru. Právní základ pro správu údajů Právním základem pro správu údajů je dobrovolný souhlas Uživatele, který dává Správci údajů přihlášením k odběru newsletteru; Správa údajů dle GDPR čl. 6 odst. 1 bod a) ;

Rozsah údajů zpracovávaných v souvislosti se zasíláním newsletteru:
jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo Doba zpracování údajů newsletteru
Do odvolání souhlasu subjektu údajů.
Správa údajů souvisejících s online platbou
Jméno správce údajů: Zsolt Nagy
Sídlo správce údajů: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B
E-mailová adresa správce údajů: info@sealmark.hu
Telefonní číslo správce údajů: 06203635109
Webové stránky správce údajů: www.sealmark.hu
Poskytovatel služeb poskytuje možnost online platby na základě smlouvy uzavřené se správcem údajů.
Údaje jsou přenášeny poskytovateli online platebních služeb během online platby. Poskytovatel online platebních služeb
nakládá s údaji, které mu byly předány, podle svých vlastních zásad správy údajů.
Účelem přenosu dat je poskytnout transakční údaje nezbytné pro platbu související s nákupem
. Právní základ pro přenos údajů:
Splnění dohody uzavřené mezi Vámi a Správcem údajů, v případě online platby je přenos údajů nutný pro platbu; Na základě čl. 6 odst. 1
písm. b) GDPR;
Příjemci, se kterými poskytovatel služeb sděluje osobní údaje Správce údajů může využívat
údaje uživatelů pro služby poskytované uživateli


Zpracovatel ukládající osobní údaje
Jméno zpracovatele: Endre Paller výhradní vlastnictví
Sídlo zpracovatele údajů: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.
Telefonní číslo zpracovatele: 06709334304
E-mailová adresa zpracovatele: info@viltor.hu Zpracovatel
uchovává osobní údaje údajů se Správcem na základě uzavřené smlouvy
nemá Zpracovatel k osobním údajům přístup.
Zpracování účetních
údajů Jméno zpracovatele účetních údajů: Zsolt Nagy
Sídlo zpracovatele účetních údajů: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B
E-mailová adresa zpracovatele účetních údajů: info@sealmark.hu
Údaje související s účetnictvím telefonní číslo zpracovatele: 06203635109
Zpracovatel dat provádí účtování účetních dokladů
. Zpracovatel přitom poskytne jméno a adresu subjektu údajů způsobem a v rozsahu nezbytném pro účetní
záznamy, Sztv. Zpracovává se po dobu odpovídající odst. (2) § 169
, po jejímž uplynutí je vymazán.
Jméno zpracovatele údajů souvisejících s fakturací: Zsolt Nagy - DIČ: 12458149-2-07 -
E-mailová adresa: info@sealmark.hu - TELEFONNÍ ČÍSLO: 06203635109 Zpracovatel
se podílí na vystavení faktury způsobem uvedeným v písemnou smlouvu se správcem údajů.
Jméno a adresu příjemce osobních údajů potřebných pro vystavení faktury
je zpracovatel povinen na základě § 169 zákona C z roku 2000 Subjekt údajů uchovávat po dobu nejméně 8 let. -
SÍDLO: 2427 Baracs Ifjúság utca 22/B

Přenos dat
Raiffeisen Bank Zrt..
Sídlo banky: 1133 Budapest, Váci út 116-118
Telefon: +36 80 488 588
Web banky: https://www.raiffeisen.hu/
Informace o správě dat
https://www.raiffeisen.hu /raiffeisen -group/raiffeisen-bank-zrt/legal-statements/data-management-
property

Informace o používání cookies
Co jsou cookies?
Při používání stránek Provozovatel využívá tzv. cookies. Cookies jsou
malé textové soubory, které web ukládá
do počítače nebo mobilního zařízení uživatele navštěvujícího jejich stránky.
Cookies umožňují webu zapamatovat si nastavení Uživatele
(uživatelské jméno, zvolený jazyk atd.) po určitou dobu a pomáhají nám shromažďovat některé statistické
informace o našich návštěvnících. Některé soubory cookie neobsahují osobní
údaje a nejsou vhodné pro identifikaci jednotlivého uživatele, některé však
obsahují individuální identifikátor.
Nastavení souborů cookie:
U většiny prohlížečů má Subjekt údajů možnost nastavit soubory cookie. Váš prohlížeč
automaticky přijímá soubory cookie ve výchozím nastavení, ale obvykle je lze změnit
, abyste zabránili automatickému přijetí a nabídli vám pokaždé,
když chcete soubory cookie povolit, nebo ne.
Účel použití cookies:
Pro usnadnění nebo umožnění použitelnosti a procesů webového obchodu
se při omezování a mazání cookies může stát, že Uživatel nebude
moci využívat některé funkce webového obchodu nebo pouze v omezeným způsobem.
Informace o nastavení souborů cookie nejoblíbenějších prohlížečů naleznete na následujících odkazech:
Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
Hlavní charakteristiky souborů cookie používaných webem: Soubory
cookie relací:
Soubory cookie nezbytné pro provoz napomáhají používání webu aktivací základní funkce
. Bez těchto souborů cookie nemůže web správně fungovat.
Právní základ pro správu dat: CVIII z roku 2001 o některých otázkách elektronických komerčních služeb a
služeb informační společnosti. zák. (Elkertv.) 13/A. (3)
§
Období správy dat: Období do konce návštěvy.
Použité soubory cookie relace:
Název:
Datum vypršení platnosti:
Popis
Trvalé/uložené soubory cookie:
Tyto soubory cookie jsou trvale uloženy v počítači Uživatele, takže nejsou
automaticky smazány, když Uživatel zavře program prohlížeče.
Právní základ pro správu dat: CVIII z roku 2001 o některých otázkách elektronických komerčních služeb a
služeb informační společnosti. zák. (Elkertv.) 13/A. Oddíl (3)
Doba správy dat
: ​​Do smazání uživatelem Používané
trvalé/uložené soubory cookie:
Web používá následující trvalé/uložené soubory cookie:
Název:
Vypršení platnosti:
Popis:
Statistické, marketingové soubory cookie
Statistické soubory cookie poskytují zpětnou vazbu o tom, jaký obsah se uživatelům líbí webovou
stránku. Údaje nejsou spojeny s konkrétní osobou, ani tyto soubory cookie neidentifikují
uživatele. Marketingové soubory cookie sledují uživatele napříč weby,
jako je zobrazování reklam, to vše za účelem zobrazení relevantního obsahu.
Právní základ pro správu dat: CVIII z roku 2001 o některých otázkách elektronických komerčních služeb a
služeb informační společnosti. zák. (Elkertv.) 13/A. (3)
§
Statistické a marketingové soubory cookie:
Název:
Vypršení platnosti:
Popis:
Soubor cookie Google Adwords: Soubory cookie Google Adwords se také používají k tomu, aby
byly reklamy pro uživatele atraktivnější a pro vydavatele a inzerenty cennější. Některé z běžných použití souborů cookie
jsou k výběru reklam na základě toho, co je
pro uživatele relevantní,
ke zlepšení přehledů o výkonu kampaní a k zamezení zobrazování reklam, které uživatel již viděl. Google
používá soubory cookie, jako jsou soubory cookie NID a SID, ve službách Google, například
k přizpůsobení reklam zobrazovaných ve Vyhledávání Google. Tyto soubory cookie lze použít například k
zapamatování posledních vyhledávání uživatele, předchozích interakcí s reklamami nebo výsledky vyhledávání od určitých inzerentů
a návštěv webových stránek inzerentů
. To nám pomáhá zobrazovat vám
na Googlu přizpůsobené reklamy.
Hlavní charakteristiky souborů cookie používaných na webu
Název souboru cookie:
Funkce souboru cookie:
Datum vypršení platnosti souboru cookie:
Reklamní soubory cookie
Účelem těchto souborů cookie je zobrazovat
na webových stránkách reklamy relevantní pro uživatele. Reklamní soubory cookie mohou shromažďovat informace jako např jakou stránku jste si prohlíželi , kolik webových stránek jste prohledali, to vše proto, abyste se dozvěděli o
obsahu, který uživatele zajímá. K umístění těchto cookies je nutný souhlas uživatele, uživatel může ukládání cookies zabránit nastavením svého prohlížeče . Právním základem pro správu údajů je souhlas Uživatele. Web používá následující reklamní cookies: Název: Vypršení platnosti: Popis: Pokud uživatel neakceptuje používání cookies, nebudou mu některé funkce dostupné. Více informací o mazání cookies naleznete na následujících odkazech: Internet Explorer  Firefox Chrome Provozovatel nepotřebuje souhlas uživatele při používání následujících cookies: Cookie používaný pro relaci chráněnou heslem; Soubor cookie používaný pro nákupní košík; Bezpečnostní cookie; Uživatel si může nastavit svůj prohlížeč tak, aby dostával upozornění, pokud chce Provozovatel umístit cookies na jeho počítač, nebo může zasílání cookies kdykoliv zakázat. Uživatelům připomínáme, že nepřijetím cookies nemusí některé stránky nebo funkce správně fungovat a je možné, že uživatel nebude mít oprávnění k přístupu k určitým údajům. Uživatel má možnost smazat cookies v menu Nástroje/Nastavení. obvykle v nastavení položky menu Ochrana dat. Sociální média: Správce údajů spravuje stránky sociálních médií (Facebook/Instragam/Twitter atd.) za účelem představení a propagace produktů internetového obchodu. Pokud uživatel „lajkoval“ nebo kontaktoval náš internetový obchod prostřednictvím některé stránky sociálních médií, může spravovat následující osobní údaje tohoto uživatele: registrované jméno, veřejný profilový obrázek uživatele. Uživatelé se řídí podmínkami ochrany údajů daného sociálního média. V případě zveřejnění nezákonného nebo urážlivého obsahu může Správce údajů vyloučit uživatele bez předchozího upozornění .

Zabezpečení údajů
Správce údajů se snaží přijmout veškerá opatření, která se od něj očekávají, k
zajištění bezpečnosti počítačových systémů, které používá, zejména
k zamezení neoprávněného přístupu k údajům uloženým na stránce.
Za účelem zajištění bezpečnosti osobních údajů jsme podnikli následující kroky:
• pseudonymizace a šifrování osobních údajů; •
zajištění trvalé důvěrnosti systémů a služeb používaných ke správě osobních údajů; • v případě fyzického nebo
technického incidentu schopnost
obnovit přístup k osobním údajům a dostupnost údajů včas; • postup pro pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti
technických a organizačních opatření přijatých k zajištění bezpečnosti správy dat ; • SSL certifikát; Práva uživatele související se správou údajů Uživatel může požadovat informace o správě svých osobních údajů, jakož i požadovat opravu, výmaz a blokování svých osobních údajů. Uživatel může požádat o vymazání nebo úpravu svých osobních údajů, jakož i informací souvisejících se správou údajů, následujícím způsobem: E-mailová adresa: info@sealmark.hu Poštovní adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B. Správce údajů je povinen na žádost Uživatele poskytnout informace o údajích, které spravuje, právním základu, účelu a době trvání správy údajů. Správce údajů je povinen poskytnout informace písemně co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od podání žádosti . Uživatel může kdykoli požádat o opravu, úpravu nebo vymazání svých údajů. Správce údajů je povinen do 30 dnů opravit, upravit nebo vymazat vlastní údaje uživatele . Pokud správce údajů sdělí věcné a právní důvody zamítnutí žádosti o opravu, zablokování nebo výmaz písemně nebo elektronicky se souhlasem Subjektu údajů do 30 dnů od obdržení žádosti . V případě zamítnutí žádosti o opravu, vymazání nebo zablokování informuje správce Subjekt údajů o možnosti právních opravných prostředků u soudu a také o možnosti obrátit se na Úřad. Pro fyzickou osobu jsou informace stručné, transparentní, srozumitelné a snadné musí být poskytnut v přístupné formě, jasně a srozumitelně formulován.
Informace musí být poskytnuty písemně nebo jiným způsobem, případně i elektronickou cestou
. Na žádost Subjektu údajů lze poskytnout i ústní informace, pokud
byla totožnost Subjektu údajů ověřena jiným způsobem.
Správce údajů informuje Subjekt údajů o opatřeních přijatých na základě žádosti bez zbytečného odkladu, v každém případě však
do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
V případě potřeby, s přihlédnutím ke složitosti žádosti a počtu žádostí,
lze tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. Správce údajů informuje Subjekt údajů o prodloužení lhůty
s uvedením důvodů zpoždění do jednoho měsíce od obdržení žádosti
. Pokud subjekt údajů podal žádost elektronicky,
musí být informace poskytnuty pokud možno elektronicky, pokud subjekt údajů nepožádá jinak.
Pokud správce na žádost subjektu údajů nepřijme opatření, informuje subjekt údajů neprodleně,
nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti
, o důvodech nepřijetí opatření a o skutečnost, že Subjekt údajů může podat stížnost u
dozorového úřadu a uplatnit své právo na soudní nápravu.
Poskytovatel služeb přijímá veškerá nezbytná opatření, aby data byla v bezpečí, ale
nepřebírá odpovědnost
za ztrátu dat, poškození nebo přístup neoprávněných osob v důsledku přírodních katastrof, trestných činů nebo jiných nevyhnutelných příčin.

Právo na přístup k vašim osobním údajům
Na základě tohoto práva máte právo získat od správce zpětnou vazbu, zda
jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud jsou takové údaje zpracovávány,
máte právo požadovat, aby vaše osobní údaje byly údaje a údaje uvedené v obecném nařízení o ochraně osobních údajů
získávají přístup k informacím.

Vaše právo na opravu Vašich osobních údajů
Na základě Vašeho práva na opravu máte právo na jedné straně požadovat, aby správce
bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají,
a na straně druhé máte právo požadovat doplnění Vašich neúplných osobních údajů.
Vaše právo na výmaz vašich osobních údajů a na „zapomenutí“
Obecně platí, že na základě vašeho práva na výmaz máte právo na to, aby správce údajů
bez zbytečného odkladu na požádání vymazal vaše osobní údaje, a správce údajů je povinen
za určitých podmínek je bez zbytečného odkladu vymazat.
Právo „být zapomenut“ znamená rozšíření práva na výmaz do online prostředí,
na základě kterého je v případě, že správce údajů zveřejnil vaše osobní údaje a
je povinen je vymazat, učinit důvodně očekávané kroky k tomu, aby informovat
správce údajů, kteří nakládají s vašimi osobními údaji, že jste požádali o
vymazání odkazů na vaše osobní údaje nebo kopie či duplikáty těchto osobních údajů. K tomuto právu subjektu údajů je důležité poznamenat, že není možné vymazat a „zapomenout“
osobní údaje , pokud existuje některý z případů uvedených v čl. 17 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Vaše právo na omezení zpracování vašich osobních údajů » Máte právo, aby správce na vaši žádost omezil nebo zablokoval zpracování údajů, pokud je splněna jedna z následujících podmínek: » Popíráte přesnost vašich osobních údajů. V tomto případě se omezení vztahuje na dobu , která umožňuje správci ověřit správnost těchto osobních údajů; » správa údajů je nezákonná a vy nesouhlasíte s výmazem osobních údajů a místo toho požadujete omezení jejich použití; správce údajů již osobní údaje nepotřebuje pro účely správy údajů, ale požadujete po nich předložení, vymáhání nebo obhajobu právních předpisů pohledávky; » Vznesl jste námitku proti zpracování údajů. V tomto případě platí omezení po dobu, než bude zjištěno, zda oprávněné důvody správce údajů převažují nad vašimi oprávněnými důvody Vaše právo na přenositelnost Vašich osobních údajů

Na základě tohoto práva máte právo obdržet
své osobní údaje poskytnuté správci údajů v segmentovaném, široce používaném, strojově čitelném formátu
a dále máte právo předat tyto osobní údaje jinému správci údajů,
aniž by vám údaje bránily. správce, kterému jste osobní údaje
zpřístupnili. Toto právo můžete uplatnit, pokud je zpracování údajů
založeno na souhlasu nebo smlouvě a zpracování údajů probíhá automatizovaně.

Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů
Máte právo
kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů souvisejících s Vaší vlastní situací, pokud zpracování Vašich osobních údajů probíhá z důvodu oprávněného zájmu správce údajů nebo
povaha veřejné moci. Jsou-li osobní údaje zpracovávány
za účelem přímého obchodního získávání, máte právo kdykoli vznést námitku
proti zpracování vašich osobních údajů pro tento účel, včetně profilování, pokud
souvisí s přímým získáváním obchodní činnosti. Pokud vznesete námitku
proti zpracování vašich osobních údajů pro přímé obchodní účely, vaše osobní údaje již nesmí
být pro tento účel zpracovávány.

Popis možností vyřízení stížnosti
Pokud podle Subjektu údajů správce údajů nedodržel
ve vztahu k jeho údajům zákonná ustanovení týkající se správy údajů nebo nesplnil požadavek subjektu údajů ohledně správy údajů, může Uživatel zahájit šetření postup
Národního úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací na jednom z následujících kontaktních údajů: Národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací 1636 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 Poštovní adresa: 1363 Budapest, Pf. 9. Telefonní číslo: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838 +36 (1) 391 1400 E-mail: stejná služba @naih.hu Pokud subjekt údajů nesouhlasí s rozhodnutím správce údajů, / může se odvolat k soudu do 30 dnů od jeho oznámení. Soud jedná mimo pořadí. Uživatelé mohou hlásit své stížnosti na činnost správce údajů na následujících kontaktních údajích:

Poštovní adresa: Poštovní adresa: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefonní číslo: Telefonní číslo: 06203635109
E-mailová adresa: info@sealmark.hu

Magyar Nyelven:

Amennyiben jelen Adatkezelési Tájékoztatóval, a webáruház használatával, a termékekkel, a
vásárlás menetével, vagy a szállítás menetével kapcsolatban kérdése van, abban az esetben
vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségek egyikén.

A webáruház elérhetőségei
Levelezési cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefonszám: 06203635109
A cég elektronikus elérhetősége: info@sealmark.hu
A webáruház domain címe: https://www.sealmark.cz (https://www.kulcstartok.hu Magyar nyelvű webáruház, Cseh nyelven elérhető változata.)

Adatkezelési tájékoztató
SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti,
hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg
hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az Európai
Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetesszemélyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabadáramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmirendelet) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) előírásai alapján az alábbi
tájékoztatást adjuk.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a https://www.sealmark.cz webáruházból rendelt
termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői - SEALMARK MŰANYAGIPARI
KFT. (Adatkezelő) - számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére
vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha
valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az
oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

A https://www.sealmark.cz webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén
olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatnak minősülnek.
Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető
azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező
alapján azonosítani lehet.

A webáruházat üzemeltető vállalkozás adatai
Adatkezelő adatai:
Adatkezelő megnevezése: SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT.
Levelezési cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefonszám: 06203635109
E-mail cím: info@sealmark.hu
Honlap: www.sealmark.cz

Fogalmak
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozóbármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon,különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagya természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociálisazonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok - teljes körű, vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármelyegyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkalegyütt meghatározza;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizáltmódon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés,rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés,felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé
tétel útján,összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik félnek
minősül-e.
harmadik személy: olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell
végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem
minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés
(„célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell
tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél
hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok
kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos
és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek
jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési
intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”);
Az adatkezelő felelős a fentiekben ismertetettek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e
megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).Webáruház értékesítéséhez, szolgáltatás
igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre:Név: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, rendelés egyeztetés
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Szállítási cím: Kapcsolatfelvétel, szállítás lebonyolítása
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
E-mail cím: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevél küldés, szállítási értesítés
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Telefonszám: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szállítás értesítés
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Számlázási név: Számla kiállítása
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §
(2) bekezdése

Számlázási cím: Számla kiállítása
Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §
(2) bekezdése
A fenti adatok adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje. Amennyiben a GDPR 17.
cikk (1) bekezdéseében - A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)- meghatározott
feltételek valamelyike fennáll, úgy az adatkezelés az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett
által megadott bármely személyes adat törléséről az Adatekező a GPDR 19. cikkének -A
személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség- megfelelően, elektroniku úton tájékoztatja. Számviteli
bizonylatok esetében az adattörlés a számviteli bizonylat kiállításától számított 8 évig nem
lehetséges mivel a 2000. évi C törvény 169.§ 2) bekezdése alapján 8 évig kötlező megőrizni ezen
adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az
érintett törlési kérelme alapján.Adatkezelés ideje: A Számlázási címet a számviteli
nyilvántartáshoz szükséges módon és mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8
évig megőrzi.

Kapcsolat felvétel
Ön emailben, telefonon, űrlap kitöltésével tudja velünk felvenni a kapcsolatot, ezen esetben a :
Kezelt adatok köre: Ön által a kapcsolatos felvétel során megadott adatok.
A kapcsolatfelvétellel kapcsolataos adtekezelés időtartalma: Az Ön által megadott adatokat az
kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.
A kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adtekezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet
a kapcsolatfelvétel során ad meg az Adatkezelő számára; GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont;
A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés
A regisztráció során megadott adtok tárolásával az adatkezelő megkönnyíti a vásárló számáráa
további vásárlást, mert az elérhetőségeivel kapcsolatos információkat nem kell többé begépelnie,
azok automatikusan kitöltődnek.

A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogalapja a
felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes
adatai felhasználásra kerüljenek; GDPR 6. cikk 1 bekezdés a) pontja; Kezelt adatok
Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, a regisztráció során GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont.
A rendelés feldolgozásával kapcsolatos adatkezelési információk
A rendelés feldolgozásával kapcsolatos adatkezelés célja a szerződés teljesítése.
A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám.
A rendelés feldolgozásával kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
A szerőzédés telejsítés; GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
A rendelés feldolgozásval kapcsolatos adatkezelés időtartama:
Az adatokat a Ptk. szerinti elévülési ideig 5 évig kezeljük.
A számlázással kapcsolatos adatkezelési információk
A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten
alátámasztó számviteli bizonylatok elkészítése.
Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím és telefonszám
A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1), számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számíviteli bizonylatot 8 évig meg kell őrizni
A számlázással kapcsolatos adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles
megőrizni.

A szállítással kapcsolatos adatkezelési információk
A megrendelt áru kézbesítése, illetve értesítés a kézbesítés idejéről.
Kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám
A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
A kiszállítás és a szerőzdés teljesítése; GDPR 6. cikk (1) bekezés b) pontja
A szállítással kapcsolatos adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokat az érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig de legalább a
kiszállítás visszaigazolásig kezeli.

A szállítással kapcsolatos adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozók adatai: GLS General Logistics
Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Telefon: +36 29
886 660; E-mail: mailing@gls-hungary.com. - Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli
szerződés értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen
folyamat elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email
címét a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

A szállítással kapcsolatos adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozók adatai: DPD Hungária Kft.
1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. épület. Telefon: +36-1-501-6200 E-mail: dpd@dpd.hu - Az
Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés értelmében a megrendelt terméket a
vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen folyamat elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló
nevét, címét és a telefonszámát és email címét a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig
kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

A szállítással kapcsolatos adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozók adatai:
Packeta Hungary Kft. 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. épület. Telefon:+36-1-400-8806.
E-mail:info@packeta.hu - Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés
értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen folyamat
elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email címét a
megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

A szállítással kapcsolatos adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozók adatai:
Packeta Hungary Kft. Székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 2 B2/11 épület Telefonszám: +36 1
400 8806 E-mail:info@packeta.hu -Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés
értelmében a megrendelt terméket a vásárló által megadott címre kikézbesíti. Ezen folyamat
elvégzéséhez az Adatfeldolgozó a vásárló nevét, címét és a telefonszámát és email címét a
megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Hírlevél küldésével és személyre szabott reklámokkal kapcsolatos adatkezelési
információk
Az adatfeldolgozó az adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a
hírlevelek kiküldésében, ennek érdekében a hírlevélre feliratkozok nevét és email címét a hírlevél
küldéshez szükséges mértékben kezelheti, az Érintett hírlevél leiratkozási vagy törlésre való
kéréséig.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve:
SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: :
2427 Baracs Ifjúság utca 22/B Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma:
06203635109 Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe:
info@sealmark.hu Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég webhelye:
www.sealmark.hu Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés időtartama:

A felíratkozó hozzájárulásának visszavonásáig. Hírlevél, marketing célú adatkezlés
A 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a szabályozza a gazdasági célú marketingtevékenységek alapvető
feltételeit és korlázozásait. A törvény értelmében a Felhasználó előzetes és kifejezett
hozzájárulása szüksége ahhoz, hogy a Szolgáltató hírlevelet, reklámokat küldjön a felhasználó
részére a regisztráció során megadott e-mail címére, posta címére, egyéb elérhetőségére.
A Szolgáltató nem küld kéretlen hírlevelet, reklámüzenet a Felhasználó részére. A Felhasználó
indoklás nélkül, ingyenes leíratkozhat a hírlevelek küldséséről, ezen esetben a Szolgáltató a
hírlevelek küldéséhez szükséges valamennyi személyes adatát törli a Felhasználónak. Hírlevél
küldésével kapcsolatos adatkezelés célja:
Az hírlevélküldés célja szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek
ismertetése. Az adatkezelés folyamata a hírlevél küldése érdekében valósul meg. Adatkezelés
jogalap
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amit a hírlevélre történő
felíratkozással ad meg az Adatkezelő számára; GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti
adatkezelés;

Hírlevél küldéssel kapcsolatban kezelt adatok köre
név, cím, e-mail cím, telefonszám Hírlevél adatkezlés időtartama
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Online fizetéssel kapcsolatos adatkezlés
Az adatkezelő neve: Nagy Zsolt
Az adatkezelő székhelye: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B
Az adatkezelő e-mail címe: info@sealmark.hu
Az adatkezelő telefonszáma: 06203635109
Az adatkezelő weboldala: www.sealmark.hu
A szolgáltató az Adatkezelővel kötött szerződés alapján biztosítja az Online fizetés lehetőségét.
Online fizetés estén adattovábbítás jön létre az online fizetési szolgáltató felé. Az Online fizetési
szolgáltató a számára továbbított adatokat a saját adatkezelési szabályzata szeirnt kezeli.
Az adattovábbítás célja a vásárláshoz kapcsolódó fizetéshez szükséges transzakciós adatok
biztosítása. Az adattovábbítás jogalapja: Az Ön és az Adatkezelő között lértrejött szerdődés
teljesítése, online fizetés esetén a fizetéshez szükséges az adattovábbítás; A GDPR 6. cikk 1.
bekzdés b) pontja alapján;
Címzettek, akikkel a Szolgáltató a személyes adatokat közli
Az Adatkezelő a Felhasználó számára nyújtott szolgáltatásokhoz adatfelhasználókat vehet
igénybe

Személyes adatok tárolását végző adatfeldolgozó
Az adatfeldolgozó megnevezése: Paller Endre egyéni vállalkozó
Az adatfeldolgozó székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 71.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06709334304
Az adatfeldolgozó e-mail cím: info@viltor.hu
Az Adatfeldolgozó a személyes adatok tárolást végzi az Adatkezelővel kötött szerződés alapján,
az Adatfeldogozó a személyes adatok megismerésére nem jogosult.
Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés
Könyveléssel összefüggő adatfeldolgozó neve: Nagy Zsolt
Könyveléssel összefüggő adatfeldolgozó székhelye: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B
Könyveléssel összefüggő adatfeldolgozó e-mail címe: info@sealmark.hu
Könyveléssell összefüggő adatfeldolgozó telefonszáma: 06203635109
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján elvégzi a számlviteli bizonylatok
könyvelését. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli
nyilvántartáshoz szükséges módon és mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő
időtartamban kezeli, ezt követően törli.
Számlázással összefüggő adatfeldolgozó megnevezés: Nagy Zsolt - Adószáma: 12458149-2-07 -
E-mail címe: info@sealmark.hu - TELEFONSZÁMA: 06203635109 Az adatfeldolgozó az
adatkezelővel írásbeli szerződésben meghatározott módon közreműködik a számla kiállításában.
A számla kiállításához szükséges személyes adatokat vevő neve, címe, az adatfeldolgozó az
Érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni. -
SZÉKHELYE: 2427 Baracs Ifjúság utca 22/B

Adattovábbítás
Raiffeisen Bank Zrt..
Bank székhelye: 1133 Budapest,Váci út 116-118
Telefon: +36 80 488 588
Bank webcíme: https://www.raiffeisen.hu/
Adatkezelési tájékoztató
https://www.raiffeisen.hu/raiffeisen-csoport/raiffeisen-bank-zrt/jogi-nyilatkozatok/adatkezelesi-taje
koztato

Cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Mik azok a cookie-k?
A weboldal használat során az Üzemeltető úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie-k
kisméretű szövegfájlok, melyeket a weboldal tárol el az oldalaikra látogató felhasználó
számítógépén, illetve mobilkészülékén.
A cookie-k lehetővé teszik, hogy a webolda bizonyos ideig emlékezzen a Felhasználó beállításaira
(felhasználónév, választott nyelv stb.) és közreműködik abban, hogy néhány statisztikai jellegű
információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k egy része nem tartalmaz személyes
információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan
egyéni azonosítót tartalmaz.
Süti beállítás:
A legtöbb böngésző esetében a Érintettnek lehetősége van a sütik beállítására. A böngésző
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak,
hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás
lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.
A sütik alkalmazásának célja:
A webáruház használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik
korlátozása, törlése során előfordulhat, hogy a Felhasználó a webáruház bizonyos funkciót nem
vagy csak korlátozott módon tudja majd használni.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
A honlap által használt sütik főbb jellemzői:
Munkamenet cookie-k (session):
A működéshez szükséges sütik a weboldal használatát segítik azzal, hogy alapvető funkciókat
aktiválnak. A weboldal nem tud helyesen működni ezen sütik nélkül.
Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése.
Adatkezelésidőtartama: A látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak.
Használt munkameneti sütik:
Megnevezés:
Lejártai idő:
Leírás
Állandó/mentett cookie-k:
Ezen cookie-k tartósan el vannak mentve a Felhasználó számítógépén, tehát nem törlődnek
automatikusan, amikor a Felhasználó bezárja a böngészőprogramot.
Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése
Adatkezelésidőtartama: A Felhasználó által történt törlésig
Használt állandó/mentett sütik:
A webodal az alábbi Állandó/mentett sütiket használja:
Megnevezés:
Lejárat:
Leírás:
Statisztikai, marketing sütik
A statisztikai süti visszajelzést nyújtanak, hogy a Felhasználók milyen tartalmat kedvelnek a
weboldalon. Az adatok nem kapcsolódnak konkrét személyhez, ezek a sütik sem azonosítják a
Felhasználókat. A marketing sütik weboldalakon átívelően követik nyomon a felhasználókat,
például hirdetések megjelenítése, mindezt azért, hogy számukra releváns tartalmat mutassanak.
Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése.
Statisztikai, marketing sütik:
Megnevezés:
Lejárat:
Leírás:
Google Adwords Süti: A Google Adwords sütiket használják fel arra is, hogy a hirdetéseket a
felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé tegyék. A
sütik néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a
releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések
tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. A
Google sütik – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a
Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen sütiket például arra használjál,
hogy megjegyezzék az Felhasználó legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a
keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett
látogatásait. Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg
Önnek a Google-on.
Az oldalon használt sütik főbb jellemzője
Süti megnevezés:
Süti funciója:
Süti lejárati ideje:
Hírdetés célú sütik
Ezeknek a sütiknek a célja, hogy a weboldalakon a Felhasználó számára releváns hirdetések
jelenjenek meg. A hírdetés célú sütik olyan információkat gyűjthenke mint pl. melyik oldalt nézte
meg, hány weboldalt keresett meg mindezt az Felhasználó érdeklődésére számot tartó tartalmak
megismerése érdekében.Ezen sütik elhelyezéséhez a Felhasználó hozzájárulása szükséges, a
Felhasználó böngészője beállításával meg tudja akadályozni a sütik elhelyezését.
Az adatkezelés jogalapja a Felhasznál hozzájárulása.
A webodal az alábbi Hírdetés célú sütiket használja:
Megnevezés:
Lejárat:
Leírás:
Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók nem
lesznek elérhetőek a számára. A sütik törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer 
Firefox
Chrome
Az Üzemeltetőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi sütik használat során:
A jelszóval védett munkamenethez használt süti;
A bevásárlókosárhoz használt süti;
Biztonsági süti;
A felhasználó a böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető sütiket
kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a sütik küldését bármikor megtilthatja.
Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a sütik el nem fogadásával bizonyos oldalak vagy
funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap
jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.
A felhasználónak lehetőségük van a sütiket törölni az Eszközök/Beállítások menüben. általában
az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
Közösségi média: A Adatkezelő a webáruház termékeinek megismertetése, népszerűsítése
céljából a közösségi média oldalakat tart fenn (Facebook/Instragam/Twitter stb.). Amennyiben a
Felhasználó valamilyen közösségi oldalon keresztül „lájkolta” vagy kapcsolatba lépett a
webáruházunkkal úgy azon Felhasználok alábbi személyes adatait kezelheti: regisztrált név,
felhasználó nyilvános profil képe. A Felhasználókra az adott közösségi média adatvédelmi
feltételei irányadóak. Jogellenes, sértő tartalom publikálása esetén Adatkezelő a Felhasználót
előzetes értesítése nélkül kizárhatja.. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes
hozzájárulása a személyes adati kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Adatbiztonság
Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az
általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az
oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.
A személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi lépéseket tettük:
• a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; • a személyes adatok kezelésére használt
rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását; • fizikai vagy
műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való
hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; • az
adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást;
• SSL tanúsítvány;
A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, törlését és zárolását. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy
módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:
E-mail cím: info@sealmark.hu
Levelezési cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az
adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban megadni a
tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, illetve törlését.
Az adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos helyesbítését,
módosítását, illetve törlését 30 napon belül elvégezni. Amennyiben az adatkezelő a kérelem
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban, vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton
közli a helyesbítés, zárolás, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A
helyesbítés, törlés, vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az
Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni.
Az információkat írásban, vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell
megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták
az Érintett személyazonosságát.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást
lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve ha az Érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de
nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból
bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

A személyes adataihoz való hozzáférés joga
Ezen joga alapján Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és az általános adatvédelmi rendeletben felsorolt
információkhoz hozzáférést kapjon.

A személyes adatai helyesbítéséhez való joga
A helyesbítéshez való joga alapján Ön egyrészt jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat,
másrészt jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak kiegészítését.
A személyes adatai törléséhez és „elfeledtetéshez” való joga
Főszabály szerint törléshez való joga alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül törölje az Ön személyes adatait, az adatkezelő pedig köteles arra,
hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje azokat, meghatározott feltételek esetén.
Az „elfeledtetéshez” való jog a törléshez való jog online környezetbe történő kiterjesztését jelenti,
amely alapján, ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az Ön személyes adatát, és azt törölni
köteles, köteles megtenni észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa
az Ön személyes adatait kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a személyes adataira mutató
linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Ezen érintetti joggal kapcsolatban fontos azonban megjegyezni, hogy a személyes adatok
törlésére és „elfeledtetésére” nincs lehetőség, amennyiben az általános adatvédelmi rendelet 17.
cikk (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike fennáll.
A személyes adatai kezelésének korlátozásához való joga
» Önt jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza, közismertebb nevén zárolja az
adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
» Ön vitatja a személyes adatai pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze ezen személyes adatai
pontosságát;
» az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra
adatkezelés céljából, de az Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez;
» Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben
A személyes adatai hordozhatóságához való joga
Ön ezen joga alapján jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, és egy adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta. Ezt a jogát akkor gyakorolhatja, ha az adatkezelés hozzájáruláson
vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

A személyes adatai kezelése elleni tiltakozási joga
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatai kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a
közhatalmi jellege miatt kerül sor. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés
érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes
adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés
érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem
kezelhetők.

Panaszügyintézés lehetőségeinek ismertetése
Amennyiben az Érintett szerint az Adatkezelő nem tartotta be a adataival kapcsolatban az
adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, vagy nem teljesítette az Érintett
adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, úgy a Felhasználó Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezhet az alábbi elérhetőséget
egyikén:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1636 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefonszám: +36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
+36 (1) 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Amennyiben az Érintett a Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak
közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
Felhasználó az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi
elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Levelezési cím: Levelezési cím: 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
Telefonszám: Telefonszám: 06203635109
E-mail cím: info@sealmark.hu

Kontakt

  • Maďarsko - 2427 Baracs, Ifjúság utca 22/B.
  • 0036 30 305 5727
  • info@sealmark.hu

Zpravodaj

SEALMARK MŰANYAGIPARI KFT. - 2005-2024 Minden jog fenntartva!

"Webové stránky používají soubory cookie na přístup k základním funkcím a lepšímu uživatelskému zážitku. Používáním této stránky souhlasíte se smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů."